Gyro

Gyro

with Lettuce, tomato, onion and Tzatziki sauce

$11.99